mobilny kelner

Mobile Waiter 2.0 – jetzt für die Tests anmelden!

Nehmen Sie eine Bestellung auf, tätigen Sie eine Kartenzahlung und drucken Sie eine Quittung aus – direkt am Tisch der Gäste!

Nehmen Sie eine Bestellung auf, tätigen Sie die Zahlung und drucken Sie eine Quittung aus

Regulamin Promocji Black Friday 2022

§1. WPROWADZENIE

GoPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest producentem oprogramowania dedykowanego do obsługi lokali gastronomicznych oraz innych placówek handlowych i usługowych. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki promocji „BLACK FRIDAY” („Promocja”) realizowanej w firmie GoPOS. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać Regulamin i zapoznać się z jego treścią. Udział w Promocji jest równoważny z tym, że Użytkownik: Zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami; Zobowiązuje się do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z Regulaminem.

§2. KTO JEST ORGANIZATOREM PROMOCJI?

Organizatorem (zwany w dalszej części Organizatorem) Promocji jest firma GoPOS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-510), Rakowicka 43a/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - GOPOS SP Z O O (KRS: 0000633975, NIP: 6772404663, REGON: 364718540), adres korespondencyjny: ul. Rakowicka 43a/2, 31-510 Kraków.

§3. JAKIE SĄ ZASADY PROMOCJI?

W okresie trwania Promocji Organizator umożliwia klientom skorzystanie z trzech promocji. Pierwsza z nich to wybór 3 pakietów, w ramach których można otrzymać licencję GoPOS Pro oraz wybrane urządzenia. Cena regularna netto GoPOS Pro wynosi 1188 zł / rok. Zestawy obejmują: Terminal Sunmi D2s Lite + Posnet Thermal XL Online + Licencja GoPOS Pro na 12 miesięcy w promocyjnej cenie 5099 zł, gdzie cena regularna pakietu wynosi 5977 zł, Terminal Sunmi D2s Lite + Posnet Thermal XL Online + NPOS C300 + Licencja GoPOS Pro 12 miesięcy w promocyjnej cenie 5399zł, gdzie cena regularna regularna pakietu wynosi 6576 zł oraz Terminal Sunmi D2s Lite + Posnet Thermal XL Online + Szuflada SKL + Licencja GoPOS Pro 12 miesięcy w promocyjnej cenie 5299 zł, gdzie cena regularna pakietu wynosi 6317 zł. Druga opcja określa, że za zakup licencji GoPOS Pro na 12 miesięcy, drugą, wybraną przez uczestnika promocji aplikację otrzymuje za darmo na 12 miesięcy. Wszystkie aplikacje, których dotyczy promocja zostały zawarte w punkcie §4. Trzecia promocja dotyczy obecnych klientów GoPOS, którzy mając już w posiadaniu GoPOS Pro lub podwyższając licencję Basic, opłacą licencję GoPOS Pro na 12 miesięcy, mogą za darmo dobrać inną aplikację na 12 miesięcy. Promocje nie łączą się ze sobą. Możliwe jest skorzystanie jednorazowo z jednej promocji.

§4 APLIKACJE DODATKOWE, KTÓRE OBEJMUJE PROMOCJA

GoOrder, czyli aplikacja do realizowania zamówień online - cena regularna netto 129 zł / miesiąc; GoHub, czyli integracja z portalami zewnętrznymi - cena regularna netto 129 zł / miesiąc; Centralka telefoniczna, czyli aplikacja do przyjmowania zamówień telefonicznych - cena regularna netto 59 zł / miesiąc; Aplikacja dla kierowców, czyli narzędzie do zarządzania prywatnymi dostawcami - cena regularna netto 59 zł / miesiąc; E-menu w dwóch wersjach: do podglądu, czyli przeglądanie wirtualnej karty dań na smartfonie - cena regularna netto 59 zł / miesiąc oraz z funkcją zamawiania, czyli składanie zamówień i dokonywanie płatności z poziomu smartfonów - cena regularna netto 129 zł / miesiąc; GoKiosk, czyli aplikacja do prowadzenia sprzedaży samoobsługowej - cena regularna netto 199 zł / miesiąc; Aplikacja do inwentaryzacji, czyli narzędzie usprawniające proces inwentaryzacji w lokalu - cena regularna netto 129 zł / miesiąc; Kitchen Display System (KDS), czyli system usprawniający komunikację z kuchnią - cena regularna netto 69 zł / miesiąc; GoClient, czyli tworzenie dowolnych programów lojalnościowych - cena regularna netto 59 zł / miesiąc; System numerkowy, czyli aplikacja do wyświetlania numerków zamówień - cena regularna netto 69 zł / miesiąc.

§5. JAKI JEST OKRES TRWANIA PROMOCJI?

Promocja obowiązuje od 21.11.2022 do 25.11.2022 włącznie. Organizator zastrzega jednak, że czas może ulec zmianie z powodu wyczerpania zapasów.

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W razie niezadowalającej jakości Usług świadczonych przez Administratora lub przez inne podmioty w jego imieniu, bądź też w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora zobowiązań względem Klientów, Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres biuro@gopos.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”, lub pisemnie na adres Rakowicka 43a/2, 31-510 Kraków. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) Oznaczenie Klienta (nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail), b) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń do wybranej oferty promocyjnej. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

§7. CO JESZCZE NALEŻY WIEDZIEĆ O ZASADACH PROMOCJI?

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej https://gopos.pl/regulations-black-friday-2022. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§8. DANE OSOBOWE

Administrator szanuje dane osobowe Klienta i Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z Promocji, systemu oraz z funkcjonalności, które oferuje, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta a także Użytkowników w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług oraz w granicach udzielonej zgody na wykorzystanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane osobowe od Klienta na potrzeby prowadzenia Konta Klienta lub Kont Użytkowników, jest on Administratorem tych danych osobowych. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna w Systemie.

Yellow dots

Testen Sie GoPOS kostenlos für 14 Tage