mobilny kelner

Mobile Waiter 2.0 – jetzt für die Tests anmelden!

Nehmen Sie eine Bestellung auf, tätigen Sie eine Kartenzahlung und drucken Sie eine Quittung aus – direkt am Tisch der Gäste!

Nehmen Sie eine Bestellung auf, tätigen Sie die Zahlung und drucken Sie eine Quittung aus

Information clause

  1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez GOPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000633975, REGON: 364718540, NIP: 6772404663 ( dalej jako „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@gopos.pl.
  2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrana / są zbierane i są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS.
  3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, inne osoby współpracujące z Administratorem przy realizacji dzieła. Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.
  5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS, oraz po rozwiązaniu Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS do momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było / jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
  6. Przysługuje Ci prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych, – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, – wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
  7. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS oraz w celu wykonania tej Umowy jednak w szerszym zakresie niż niezbędny do jej wykonania, odbywa się / będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej zgody. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).
  8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są / będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż .
  9. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Yellow dots

Testen Sie GoPOS kostenlos für 14 Tage