Regulamin serwisu GoPOS

Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki korzystania z systemu GoPOS na którą składają się aplikacje GoPOS, GoStock, GoOrder, GoClient oraz GoStaff (zwany w dalszej części Systemem) i udostępnianego na zasadach SaaS (software as a service). Przed założeniem konta/rejestracją w Systemie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin i zapoznać się z jego treścią. Założenie konta/rejestracja jest równoważne z tym, że Użytkownik: Zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami; Zobowiązuje się do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z Regulaminem;

$1 Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Administrator – GOPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000633975, REGON: 364718540, NIP: 6772404663
 2. Cennik – cennik określający zasady finansowe na jakich System udostępniany jest Klientom, dostępny pod adresem (link)
 3. Hasło – kombinacja co najmniej 6 znaków, przekazane Klientowi lub skonfigurowane przez Klienta celem zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta, Administrator rekomenduje wprowadzenia haseł bezpiecznych (zawierających kombinację liter małych i dużych, cyfr i znaków specjalnych) z uwagi na wymogi bezpieczeństwa;
 4. Konto Klienta – wydzielona funkcjonalność Systemu udostępniona Klientowi w celu korzystania z Systemu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie umożliwiająca stworzenie przez Klienta indywidualnych ustawień Systemu, przystosowanych do potrzeb Klienta, w tym tworzenie Kont Użytkowników i przypisywanie im uprawnień;
 5. Konto Użytkownika – wydzielona funkcjonalność Systemu udostępniona Klientowi w celu umożliwienia Użytkownikom wyznaczonym przez Klienta korzystania z Systemu;
 6. Klient – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zajmująca się prowadzeniem na własny rachunek Placówek;
 7. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Placówki Klienta, której dane przetwarzane są za pośrednictwem Systemu;
 8. Login – ciąg znaków przypisanych danemu Klientowi lub Użytkownikowi Systemu, który po wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu wraz z Hasłem pozwala na wielokrotne, bezpieczne uzyskiwanie dostępu do Konta Klienta lub Konta Użytkownika (logowanie);
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Systemu;
 10. System GoPOS, na który składają się aplikacje GoPOS, GoStock, GoOrder GoClient oraz GoStaff umożliwiające zdalne zarządzanie placówkami usługowymi lub handlowymi (punkty usługowe, sklepy, restauracje i bary itp.) oraz sklepami internetowymi, którego pełne funkcjonalności dostępne są pod adresem (link)
 11. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność na którą Strona nie ma wpływu, przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć, której gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, oraz której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie,
 12. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Systemie.
 13. Placówka – placówka usługowa lub handlowa (punkt usługowy, sklep, restauracja, bar itp.) lub sklep internetowy zarządzany przez Klienta;
 14. Usługi – usługi w zakresie zarządzania Placówkami, świadczona przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Systemu;
 15. Użytkownik / Użytkownicy – osoba fizyczna, upoważniona przez Klienta do korzystania z Systemu, której zostało przekazany dostęp do funkcjonalności Systemu w ustalonym przez Klienta zakresie, za pośrednictwem ustalonego dla niego Konta Użytkownika;
 16. Zamówienie – zamówienie składane przez Klienta lub osoby trzecie na podstawie którego udostępniane są Klientowi funkcjonalności Systemu.

§2 Postanowienia ogólne i funkcjonalności Systemu

 1. Korzystanie z Systemu jest odpłatne. W celu uzyskania dostępu do Systemu Klient zobowiązany jest: a) złożenia Zamówienia na korzystanie z Systemu (przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie); b) Zaakceptowania Regulaminu przez co zawarta jest umowa o korzystanie z Systemu; c) Zawarcie z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Konsumentów; d) Dokonanie opłaty wstępnej (o ile Klient nie korzysta z darmowego okresu wstępnego).
 2. Po złożeniu Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu i zawarciu Umowy o powierzenie przetwarzania Klient uzyskuje dostęp do Systemu przez umożliwienie mu zainstalowanie Aplikacja GoPOS na wybranym przez Klienta urządzeniu.
 3. W celu uzyskania pełnego dostępu do Systemu, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Konsumentów.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z funkcjonalności Systemu wskazanych przez niego w Zamówieniu. Sposób działania Systemu i jego poszczególnych funkcjonalności określony jest na stronie gopos.pl
 5. Nazwa Systemu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, treść elementów graficznych, oprogramowanie oraz baza danych Systemu, które zostały udostępnione Klientowi i Użytkownikom w Systemie lub za jego pośrednictwem, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i osobistych lub innych praw przysługujących Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie opracowywanie lub zwielokrotnianie może odbywać się wyłącznie za uprzednią zgody Administratora, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Systemu przez niektórych Użytkowników.
 7. Klient oraz Użytkownicy są zobowiązani do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego Loginu oraz Hasła dostępu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Klienta lub Użytkownika wymaganej ostrożności.
 8. Login utworzony przez Klienta lub Użytkownika w procesie rejestracji do Systemu, nie może składać się z wyrazów, wyrażeń lub ciągu znaków obelżywych, nieprzyzwoitych lub uważanych za obelżywe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowienia ze zdania poprzedzającego, których dopuścił się Klient lub Użytkownik.
 9. Klienta zobowiązany jest do poinformowania Administratora o każdorazowej zmianie adresu e-mail pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne. Osoby korzystające z Systemu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie https://gopos.pl/tos oraz sporządzić jego wydruk w niezmienionej wersji.
 10. Niniejszy Regulamin przyjęty został na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność świadczoną na jego podstawie, do których należą w szczególności: a. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 t.j.), dalej: „Prawo telekomunikacyjne”. b. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. c. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”; d. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dalej „Kodeks Cywilny”.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Systemu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu , oraz przeglądarki internetowej – umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Systemu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. W celu korzystania z niektórych aplikacji niezbędne może być posiadania urządzenia tablet z systemem Android.
 4. W celu założenia Konta Klienta, Klient musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail.
 5. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Administratora, ponosi Klient zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Systemu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodawania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Administrator dokłada wszelkich starań aby umożliwić korzystanie z Systemu w wymiarze 24/7, z prawem do przerw technicznych.
 7. Administrator nie dokonuje przeszkolenia Klienta ani pozostałych Użytkowników w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu.

§4 Rejestracja Klienta

 1. W trakcie Rejestracji Klient dokonuje czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Systemu przez Administratora: a. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia, b. wypełniając formularz rejestracyjny dostępny w Systemie, tworzy Login, Hasło oraz podaje adres e-mail, c. potwierdza rejestrację wykorzystując link (odnośnik) przesłany przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Wraz z linkiem aktywacyjnym do Klienta zostaną przesłane inne wymagane prawem informacje.
 3. Umowa o korzystanie z Systemu między Administratorem a Klientem zostaje zawarta z chwilą dokonania przez niego aktywacji Konta przy pomocy otrzymanego linku aktywacyjnego (e-mail) oraz Hasła (sms) po uprzednim potwierdzeniu akceptacji warunków świadczenia usług przez Administratora określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas wskazany w wybranym przez Klienta planie, a jej czas zostaje potwierdzony w linku aktywacyjnym i jest widoczny w koncie Klienta.
 5. W przypadku nieaktywowania Konta przez Klienta w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania linka aktywacyjnego, Konto wygasa i jego aktywacja za pomocą przesłanego linka nie jest już możliwa. W takim przypadku, aby ponownie utworzyć i aktywować Konto Klienta, Klient powinien ponownie przekazać niezbędne dane Administratorowi za pośrednictwem Systemu z prośbą o utworzenie Konta Klienta i przesłanie Klientowi linka aktywacyjnego na wskazany adres e-mail.
 6. Od chwili rozpoczęcia procesu rejestracji Konta Klienta w Systemie aż do definitywnego zaprzestania korzystania z Systemu, Klient jest zobowiązany do: a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, b) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w Koncie Klienta.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia potwierdzenia rejestracji Klienta od podania przez niego dodatkowych danych lub przekazania dodatkowych dokumentów.
 8. Po dokonaniu rejestracji w sposób opisany powyżej, każdorazowo Klient uzyskuje dostęp do Konta przy wykorzystaniu przesłanego przez Administratora odnośnika oraz po podaniu Loginu, czyli adresu e-mail oraz Hasła (Logowanie). Logowanie do Systemu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Administratorem, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Systemu.
 9. Klient może posiadać jednocześnie tylko jedno aktywne Konto Klienta przypisanego do jego adresu e-mail.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta w Systemie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Klientów danych umożliwiających dostęp do ich Konta Klienta. Powyższe nie ma zastosowania do udostępniania Systemu Użytkownikom wskazanym przez Klienta.
 11. Klient może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Systemu przez dezaktywację swojego Konta Klienta, wysyłając żądanie usunięcia jego Konta z systemu do Administratora. Administrator niezwłocznie usuwa Konto Klienta i przekazuje potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Klienta. Dezaktywacja Konta Klineta nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia opłat za cały okres wykupionego abonamentu.

§5 Korzystanie z Systemu

 1. W ramach zawarcia umowy o korzystanie z Systemu, Klient uzyskuje możliwość korzystania z Systemu w zakresie i pakiecie wskazanym w Zamówieniu.
 2. W czasie korzystania z Systemu Klient może rozszerzyć zakres świadczonych mu Usług o inne Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Systemu, przez złożenie dodatkowego Zamówienia i uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.
 3. W celu korzystania z Systemu, Klient uprawniony jest do utworzenia Kont w Systemie dla Użytkowników, oraz instalowania aplikacji umożliwiającej połączenie z Systemem na urządzeniach wskazanych przez Klienta. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail.
 4. Klient może przekazać dostęp do Systemu jedynie wybranym i upoważnionym przez siebie Użytkownikom, świadczącym na jego rzecz usługi lub prace związane z zarządzaniem lub funkcjonowanie Placówką.
 5. Klient nie jest uprawniony do przekazywania dostępu do Systemu podmiotom innym niż wskazani przez niego Użytkownicy, w szczególności innym podmiotom zarządzającym placówkami gastronomicznymi.
 6. W celu utworzenia Konta Użytkownika w Systemie Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z polityką prywatności Systemu oraz jej zaakceptowania.
 7. Po aktywacji Konta Klient uprawniony jest do skorzystania z 14 dniowego darmowego okresu próbnego. Po jego upływie dla dalszego korzystania z Systemu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem i wybranym pakietem.

§6 Czas trwania Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas wskazany w wybranym przez Klienta planie abonamentowym.
 2. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Konta Klienta lub rozwiązania zawartej z nim umowy (według własnego wyboru) w razie: a) Opóźnienia się Klienta z zapłata opłat abonamentowych; b) Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu; c) Klient dokonał ponownej pierwszej rejestracji w Systemie w celu skorzystania z darmowego okresu próbnego (za rejestrację taką uznaje się każdą ponowną rejestrację dokonaną w czasie 6 miesięcy od wygaśnięcia poprzedniej rejestracji i Konta Klienta).
 3. W razie rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Administratora z przyczyn dotyczących Klienta, Administrator uprawniony jest do dochodzenia kary umownej w wysokości pozostałych do końca okresu abonamentowego a nie pobranych z uwagi na wcześniejsze rozwiązania Umowy opłat abonamentowych.
 4. W razie opóźnienia w zapłacie kolejnych opłat abonamentowych Administrator może zablokować Klientowi dostęp do Systemu na okres do uiszczenia opłaty.
 5. Po rozwiązaniu Umowy (lub usunięciu Konta przez Klienta), dane wprowadzone do Systemu przez Klienta przechowywane będą przez okres 30 dni. Po wskazanym okresie dane te są kasowane. Klient zobowiązany jest do pobrania z Systemu wszelkich danych koniecznych do archiwizacji przez Klienta (w tym danych rozrachunkowych) przed ich wykasowaniem przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta z uwagi na wykasowanie danych przez Administratora w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.

§7 Odpłatność za Usługi

 1. Korzystanie z Systemu jest odpłatne.

 2. Informacje o wysokości opłat za korzystanie z Systemu określone są w Cenniku. Klient związany jest postanowieniami Cennika obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia lub przedłużenia okresu abonamentowego.

 3. Opłaty abonamentowe ponoszone są z góry do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Niezwłocznie po uiszczenia opłaty abonamentowej Administrator wystawia Klientowi fakturę VAT na kwotę opłaty.

 4. W razie zmiany Cennika Klient informowany jest o tym przez informację przekazywaną za pośrednictwem Systemu, a nowy cennik obowiązuje od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego.

 5. Dniem rozpoczęcia okresu abonamentowego jest dzień zaksięgowania przez Administratora opłaty za okres abonamentowy.

 6. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona za pomocą karty kredytowej, płatniczej lub innego, dostępnego w ramach serwisu, sposobu płatności online. Administrator oferuje też opcję cyklicznej płatności w ramach której Klient ustalał będzie z góry wysokość opłaty abonamentowej oraz termin zapłaty a opłaty pobierane będą automatycznie przez operatora płatności. W razie zmiany Cennika lub zakresu zamówionych Usług, Klient poproszony zostanie o ponowne ustawienie cyklicznych płatności uwzględniając dokonane zmiany.

 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.:

 8. Dostępne formy płatności – * Visa, * Visa Electron, * Mastercard, * MasterCard Electronic, * Maestro,

 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,

 10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 11. Jeśli klient chce zrezygnować z cyklicznego obciążania karty, w każdej chwili może usunąć dane swojej karty z systemu. Aby tego dokonać wystarczy wejść w Ustawienia – Subskrypcja – Płatności i w miejscu gdzie dodana jest karta kliknąć czerwony przycisk „USUŃ”.

§8 Dane osobowe

 1. Administrator szanuje dane osobowe Klienta Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W związku z korzystaniem z Systemu oraz z funkcjonalności, które oferuje, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta a także Użytkowników w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług oraz w granicach udzielonej zgody na wykorzystanie danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane osobowe od Klienta na potrzeby prowadzenia Konta Klienta lub Kont Użytkowników, jest on administratorem tych danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna w Systemie.

§9 Odpowiedzialność Administratora

Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań względem Klienta, w szczególności za świadczenie Usług Administratora w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest zawinione i umyślne. Odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do wysokości poniesionych przez Klienta szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług świadczonych przez Administratora lub przez inne podmioty w jego imieniu, bądź też w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora zobowiązań względem Klientów, Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres biuro@gopos.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”, lub pisemnie na adres Rakowicka 43a/2, 31-510 Kraków
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) Oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku Klientów, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail), b) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług Administratora.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klienta poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu w Systemie, która wchodzi w życie z kolejnym okresem abonamentowym. Jednocześnie z publikacją w Systemie informacji o planowanej zmianie Regulaminu, na adres e-mail wskazany przez Klienta w Koncie Klienta, Administrator prześle informację o planowanej zmianie treści Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient nie zgadza się na warunki określone w nowym Regulaminie, od chwili uzyskania ma prawo zaprzestać korzystania z Systemie oraz usunąć Konto Klienta.

§12 Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce dostępnej w aplikacji
 2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient może otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Administratora w swoim imieniu lub w imieniu osób trzecich do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez czas korzystania z Systemu przez Klienta, chyba że Klient wyrazi na to dodatkową, odrębną zgodę.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez odznaczenie stosownego pola w odpowiedniej zakładce dostępnej w aplikacji.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Systemie w każdym czasie w sposób pozwalający na jego utrwalanie i kopiowanie przez Klientów oraz innych Użytkowników Systemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem i Klientem rozstrzygane będą przez sąd według właściwości ogólnej Administratora.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. code block
Yellow dots

Testen Sie GoPOS kostenlos für 14 Tage