Regulamin Promocji Black Friday 2023

§1. WPROWADZENIE

GoPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest producentem oprogramowania dedykowanego do obsługi lokali gastronomicznych oraz innych placówek handlowych i usługowych. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki promocji „BLACK FRIDAY” („Promocja”) realizowanej w firmie GoPOS. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać Regulamin i zapoznać się z jego treścią. Udział w Promocji jest równoważny z tym, że Użytkownik: Zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami; Zobowiązuje się do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z Regulaminem.

§2. KTO JEST ORGANIZATOREM PROMOCJI?

Organizatorem (zwany w dalszej części Organizatorem) Promocji jest firma GoPOS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-510), Rakowicka 43a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - GOPOS SP Z O O (KRS: 0000633975, NIP: 6772404663, REGON: 364718540), adres korespondencyjny: ul. Rakowicka 43a, 31-510 Kraków.

§3. JAKIE SĄ ZASADY PROMOCJI?

Kupując w okresie trwania Promocji klient gwarantuje sobie stałą cenę produktu, który zakupi, na okres 12 miesięcy od daty aktywacji zakupionej subskrypcji. Promocja obejmuje wszystkie produkty / subskrypcje produktów, które znajdują się w ofercie GoPOS.

§4. JAKI JEST OKRES TRWANIA PROMOCJI?

Promocja obowiązuje od 20.11.2023 do 30.11.2023 włącznie.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W razie niezadowalającej jakości Usług świadczonych przez Administratora lub przez inne podmioty w jego imieniu, bądź też w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora zobowiązań względem Klientów, Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres biuro@gopos.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”, lub pisemnie na adres Rakowicka 43a, 31-510 Kraków. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) Oznaczenie Klienta (nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail), b) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń do wybranej oferty promocyjnej. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

§7. CO JESZCZE NALEŻY WIEDZIEĆ O ZASADACH PROMOCJI?

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej https://gopos.pl/regulations-black-friday-2023. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§8. DANE OSOBOWE

Administrator szanuje dane osobowe Klienta i Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z Promocji, systemu oraz z funkcjonalności, które oferuje, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta a także Użytkowników w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług oraz w granicach udzielonej zgody na wykorzystanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane osobowe od Klienta na potrzeby prowadzenia Konta Klienta lub Kont Użytkowników, jest on Administratorem tych danych osobowych. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna w Systemie.

Yellow dots

Wypróbuj GoPOS przez 14 dni za darmo