Regulamin Programu Afiliacyjnego

I. WPROWADZENIE

GoPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest producentem oprogramowania dedykowanego do obsługi lokali gastronomicznych oraz innych placówek handlowych i usługowych. W niniejszym regulaminie określa zasady programu afiliacyjnego, adresowanego do podmiotów, które rekomendują korzystanie z tego oprogramowania. Celem programu afiliacyjnego jest popularyzacja oprogramowania GoPOS, a docelowo zwiększenie liczby podmiotów korzystających z oprogramowania GoPOS.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie używane będą poniższe pojęcia pisane WIELKIMI LITERAMI, należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. PARTNER GOPOS/PARTNER przedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, który/-a przystąpił/-a do PROGRAMU AFILIACYJNEGO.
 2. APLIKACJA SPRZEDAŻOWA oprogramowanie PRODUCENTA, służące do obsługi placówek handlowych/usługowych/gastronomicznych, kierowców oraz zamówień online.
 3. BAZA POTENCJALNYCH KLIENTÓW prowadzona przez GoPOS baza podmiotów (potencjalnych LICENCJOBIORCÓW), które mogą być zainteresowane korzystaniem z APLIKACJI SPRZEDAŻOWEJ.
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY formularz kontaktowy online, dostępny na stronie https://gopos.pl/partner, którego wypełnienie i przesłanie do GoPOS oznacza chęć przystąpienia do AFILIACYJNEGO.
 5. KLIENT POTENCJALNY/POTENCJALNY LICENCJOBIORCA przedsiębiorca (niezależnie od formy prowadzonej działalności), prowadzący co najmniej jedną placówkę handlową/usługową/gastronomiczną, względnie podmiot, który planuje rozpoczęcie takiej działalności, który jest potencjalnie zainteresowany zawarciem UMOWY LICENCYJNEJ.
 6. GoPOS/PRODUCENT/LICENCJODAWCA GoPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Ul. Rakowicka 43a/2, 31-510 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000633975, REGON 364718540, NIP 6772404663.
 7. LICENCJOBIORCA przedsiębiorca (niezależnie od formy prowadzonej działalności), prowadzący co najmniej jedną placówkę handlową/usługową/gastronomiczną.
 8. PROGRAM AFILIACYJNY/PROGRAM prowadzony przez PRODUCENTA program afiliacyjny/partnerski, którego celem jest popularyzacja APLIKACJI SPRZEDAŻOWEJ wśród POTENCJALNYCH KLIENTÓW, a docelowo zwiększenie sprzedaży APLIKACJI SPRZEDAŻOWEJ.
 9. REGULAMIN niniejszy regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO.
 10. REGULAMIN LICENCJI regulamin, określający prawa i obowiązki stron UMOWY LICENCYJNEJ, dostępny na stronie: https://...
 11. RODO Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 12. UODO Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018. 1000.
 13. UMOWA LICENCYJNA umowa licencji niewyłącznej, na podstawie której LICENCJODAWCA udziela licencji na korzystanie z APLIKACJI SPRZEDAŻOWEJ, na zasadach określonych w REGULAMINIE LICENCJI.
 14. WARUNKI PROGRAMU AFILIACYJNEGO indywidualnie ustalone zasady wynagradzania partnera, o ile w niniejszym regulaminie używane będą pojęcia pisane WIELKIMI LITERAMI, które nie zostały zdefiniowane powyżej, będą one miały znaczenie nadane im REGULAMINEM LICENCJI.

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU AFILIACYJNEGO

 1. PARTNER przystępuje do PROGRAMU AFILIACYJNEGO poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie go do GoPOS (poprzez kliknięcie „wyślij” na końcu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO).
 2. Przed przystąpieniem do PROGRAMU, PARTNER zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM. Jednocześnie przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją REGULAMINU.
 3. Zasady PROGRAMU AFILIACYJNEGO określa REGULAMIN, z zastrzeżeniem pkt. 3.4
 4. WARUNKI PROGRAMU AFILIACYJNEGO ustalane są między PRODUCENTEM a PARTNEREM, po przystąpieniu do PROGRAMU zgodnie z postanowieniami pkt. 3.1.
 5. Po ustaleniu WARUNKÓW PROGRAMU AFILIACYJNEGO PRODUCENT potwierdza je przesyłając do PARTNERA wiadomość e-mail. O ile PARTNER nie zgłosi uwag do treści otrzymanej wiadomości e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania, WARUNKI PROGRAMU AFILIACYJNEGO uznaje się za wiążąco ustalone.
 6. W przypadku, gdy WARUNKI PROGRAMU AFILIACYJNEGO nie zostaną ustalone w terminie 31 dni uznaje się, że PARTNER nie przystąpił do PROGRAMU.

IV. ZOBOWIĄZANIA PARTNERA

 1. Przystępując do PROGRAMU, PARTNER zobowiązuje się wobec PRODUCENTA, że będzie zachęcał POTENCJALNYCH LICENCJOBIORCÓW do zapoznania się z ofertą GoPOS i APLIKACJĄ SPRZEDAŻOWĄ oraz do zawarcia UMOWY LICENCYJNEJ.
 2. PARTNER zobowiązany jest działać z najwyższą starannością, w szczególności rzetelnie przedstawiać ofertę GoPOS i APLIKACJĘ SPRZEDAŻOWĄ, z dbałością o dobre imię, renomę i markę GoPOS, i w sposób, który nie będzie wprowadzał w błąd POTENCJALNYCH PARTNERÓW.
 3. W ramach zobowiązania wskazanego w pkt. 4.b PARTNER zobowiązany jest także przedstawiać aktualną ofertę GoPOS. Oferta GoPOS znajduje się na stronie gopos.pl i jest na bieżąco aktualizowana.
 4. PARTNER nie jest uprawniony oferować żadnych szczególnych warunków współpracy z GoPOS, innych niż wynikające z aktualnej oferty GoPOS, o której mowa w pkt. 4.3, chyba, że co innego wynika z wyraźnych ustaleń Stron, dokonanych co najmniej w formie korespondencji e-mail.
 5. PARTNER zobowiązuje się korzystać wyłącznie z aktualnych materiałów marketingowych przekazanych mu przez GoPOS, a w razie zauważenia w nich błędów lub braków, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym GoPOS.
 6. W wykonaniu niniejszej umowy PARTNER będzie przekazywał GoPOS dane kontaktowe do POTENCJALNYCH KLIENTÓW, obejmujące co najmniej: imię i nazwisko osoby prowadzącej/planującej działalność gastronomiczną albo reprezentanta takiej osoby/podmiotu, numer telefonu i adres e-mail takiej osoby. W przypadku, gdy potencjalnym klientem GoPOS nie będzie osoba fizyczna, także nazwę, adres i numer NIP tego podmiotu. Dane kontaktowe są każdorazowo przekazywane na adres e-mail: sale@gopos.pl.
 7. Dane kontaktowe, o których mowa w pkt. 4.6, będą przekazywana każdorazowo wraz ze zgodą danej osoby/reprezentanta danego podmiotu na kontakt telefoniczny i e-mailowy ze strony GoPOS, w celu przedstawienia oferty (przeprowadzenia webinaru/spotkania online) oraz potwierdzeniem przekazania przez PARTNERA klauzuli informacyjnej GoPOS, zawierającej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GoPOS. Treść zgód oraz klauzuli informacyjnej, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przekazana PARTNEROWI wraz z materiałami, o których mowa w pkt. 4.e.
 8. Polecenie POTENCJALNEGO KLIENTA, może również odbyć się za pomocą przekazania mu unikalnego kodu, który sam POTENCJALNY KLIENT wpiszę w wyznaczone pole przy rejestracji na https://app.gopos.pl/login.
 9. PARTNER otrzymuje swój unikalny kod partnerski od GoPOS.
 10. PARTNER przekazuje dane kontaktowe do POTENCJALNEGO KLIENTA w sposób określony w ust. 4.f, 4g, 4h.
 11. KLIENT POTENCJALNY nie może być klientem wcześniej pozyskanym przez GoPOS.

V. ZOBOWIĄZANIA GoPOS

 1. Szczegółowe zasady wynagradzania PARTNERA z tytułu uczestnictwa w PROGRAMIE określają WARUNKI PROGRAMU AFILIACYJNEGO.
 2. GoPOS zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w formie ustalonej między PARTNEREM.
 3. Jeżeli GoPOS nie jest w stanie ustalić danych PARTNERA, a PARTNER nie skontaktuje się z GoPOS do 3 miesięcy od POLECONEGO KLIENTA, GoPOS po tym terminie nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.
 4. GoPOS zobowiązuje się dostarczyć PARTNEROWI niezbędne materiały marketingowe w formie elektronicznej lub innej formie wybranej przez GoPOS, a także że materiały te będzie na bieżąco aktualizowała.
 5. W razie potrzeby korzystania przez PARTNERA z materiałów marketingowych w formie papierowej, strony ustalą odrębnie ich ilość i sposób dostarczenia.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. GoPOS przetwarza dane osobowe PARTNERÓW na potrzeby ich uczestnictwa w PROGRAMIE PARTNERSKIM.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych PARTNERA oraz KLIENTA POTENCJALNEGO znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie https://gopos.pl/tos/tos. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Warunkiem przekazania GoPOS przez PARTNERA danych osobowych POTENCJALNEGO KLIENTA jest uprzednie uzyskanie jego pisemnej lub elektronicznej zgody na takie przekazanie, a także na skontaktowanie się przez GoPOS z KLIENTEM POTENCJALNYM przy wykorzystaniu tych danych, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (patrz pkt. 4.g.). Jednocześnie PARTNER przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli okaże się, że KLIENT POTENCJALNY nie wyraził zgody, o której mowa w niniejszym pkt. 6.c, PARTNER w żadnym wypadku nie będzie miał prawa do wynagrodzenia określonego w WARUNKACH PROGRAMU AFILIACYJNEGO. GoPOS może także zdecydować o jego wykluczeniu z PROGRAMU oraz żądać naprawienia szkody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. REGULAMIN może zostać zmieniony jednostronnie przez GoPOS w każdym czasie. W każdym czasie GoPOS może także jednostronnie zdecydować o zakończeniu PROGRAMU AFILIACYJNEGO, bez podawania przyczyn. PARTNEROWI nie przysługują z tego tytułu wobec GoPOS żadne roszczenia.
 2. W przypadku gdy PARTNER narusza zasady określone w REGULAMINIE, w szczególności działa niezgodnie z postanowieniami pkt. 4.b-4.e, a także w sytuacjach wskazanych w pkt. 6.c i 7.d, GoPOS może wykluczyć go z uczestnictwa w PROGRAMIE ze skutkiem natychmiastowym.
 3. PARTNER może w każdym czasie zrezygnować z udziału w PROGRAMIE, składając w tym przedmiocie oświadczenie co najmniej w formie elektronicznej.
 4. PARTNER zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy WARUNKÓW PROGRAMU AFILIACYJNEGO, a także innych informacji o charakterze poufnym, które zostaną mu udostępnione przez GoPOS w okresie współpracy w ramach PROGRAMU.
 5. Komunikacja między stronami w ramach PROGRAMU odbywać się będzie drogą elektroniczną, telefoniczną, według danych kontaktowych przekazanych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
 6. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach danych lub adresów. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, oświadczenia skierowane na dane i adres strony podane w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, względnie podany następnie zmieniony adres tej strony, będzie uważane za skutecznie doręczone z upływem ostatniego dnia awizowania przesyłki w placówce pocztowej. To samo dotyczy danych kontaktowych (adres e-mail).
 7. We wszelkich sporach na gruncie realizacji PROGRAMU AFILIACYJNEGO, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby GoPOS.
Yellow dots

Wypróbuj GoPOS przez 14 dni za darmo