Information clause

  1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez GOPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000633975, REGON: 364718540, NIP: 6772404663 ( dalej jako „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@gopos.pl.
  2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrana / są zbierane i są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS.
  3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, inne osoby współpracujące z Administratorem przy realizacji dzieła. Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.
  5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS, oraz po rozwiązaniu Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS do momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było / jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
  6. Przysługuje Ci prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych, – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, – wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
  7. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż Umowy o udostępnienie Systemu GoPOS oraz w celu wykonania tej Umowy jednak w szerszym zakresie niż niezbędny do jej wykonania, odbywa się / będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej zgody. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).
  8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są / będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż .
  9. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Yellow dots

Try GoPOS 14 days for free