GoPOS privacy policy

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, System wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie w celu świadczenia Usług przez Administratora jest

GOPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000633975, REGON: 364718540, NIP: 6772404663 (dalej: „Administrator”).

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Na potrzeby Polityki Prywatności „dane osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Na potrzeby Polityki Prywatności „Szczególne kategorie danych osobowych” – są to wszelkie informacje ujawniające dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne oraz inne, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe i wymagają szczególnej ochrony podczas przetwarzania.
 4. Na potrzeby Polityki Prywatności „Umowa” – jest to stosunek prawny łączący Klienta z Administratorem, powstały z chwilą rejestracji Klienta w Systemie, tj. utworzenia Konta i jego aktywacji, do których niezbędne jest zaakceptowanie postanowień regulaminu korzystania z Systemu, który ustaje z chwilą rozwiązania, tj. zaprzestania świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Klienta i usunięcie Konta Klienta lub Konta Użytkownika z Systemu przez Administratora z własnej inicjatywy lub na żądanie Klienta jak też bezpośrednio przez Klienta.

§ 2 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Zabezpieczenia

 1. W związku ze świadczeniem Usług Systemu, Administrator może zbierać następujące dane osobowe: a) Dane osobowe Klienta lub jego przedstawiciela przekazane w związku z zadaniem pytania odnośnie Oferty Administratora (formularz kontaktowy, adres e-mail, czat): imię, nazwisko, adres e-mail, telefon; b) Dane osobowe Klienta lub jego przedstawiciela zbierane w celu wykonania Umowy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/siedziby (miasto, kraj), nazwa firmy, NIP, REGON, adres e-mail, telefon; c) Dane osobowe Użytkowników zbierane w celu wykonania Umowy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/siedziby (miasto, kraj), nazwa firmy, adres e-mail, telefon.
 2. Wszystkie przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych, w poniższych celach: a) prawidłowego wykonania Umowy – przez wykonanie Umowy rozumiemy w tym wypadku utrzymywanie Konta Systemie, i udostępniania funkcjonalności Systemu. b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w trakcie trwania Umowy Administrator będzie przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w stosunku do oferowanych przez Administratora produktów i usług. c) jeśli Użytkownik wyrazi na to dobrowolną zgodę, obejmującą osobno każdy z celów przetwarzania danych osobowych – Administrator może przetwarzać dane w celach marketingowych w stosunku do oferowanych innym Użytkownikom produktów i usług w trakcie trwania Umowy jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu wobec innych Użytkowników w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Administratora po zakończeniu trwania Umowy; d) spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre dane Administrator musi przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywane będą przez 5 lat od końca roku następującego po roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.
 3. Dane przekazane w celu wykonania Umowy są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy jednocześnie uniemożliwiając jej zawarcie.
 4. W związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Systemu Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym odbiorcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne i hostingu, usługi z zakresu promocji i marketingu. Przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na rzecz Administratora przez pracowników Administratora oraz osoby świadczące pracę na jego rzecz na podstawie innego stosunku, w tym stosunków cywilnoprawnych w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania: a) Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez cały okres obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych.
 6. Dane o których mowa w ust. 1 lit. a) będą przechowywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy (usunięcie Konta z Systemu), oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy.
 7. Dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza umieszczonego w Systemie w celu uzyskania kontaktu i oferty Administratora, będą przechowywane jedynie w tym celu, tj. podjęcia kontaktu przez Administratora oraz przygotowania się osoby kontaktującej się w imieniu Administratora do przeprowadzenia rozmowy wstępnej (przygotowanie dodatkowych pytań w celu dopasowania tworzonej oferty świadczonych Usług do indywidualnych potrzeb Klienta) oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.
 8. Ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora, przekazane dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Administratora przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
 9. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w celu prowadzenia reklamy, promocji i marketingu w stosunku do produktów lub usług oferowanych przez Administratora osobom trzecim do chwili odwołania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 10. Administrator zobowiązuje się do: a) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; b) przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych w postaci, która nie pozwala na identyfikację osoby, której dane dotyczą; c) przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób, o którym mowa w ust. 10 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez: a) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, przy szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych należących do Szczególnej kategorii danych osobowych; b) dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie, a w przypadku osób przetwarzających dane osobowe należące do Szczególnej kategorii danych osobowych osób posiadających upoważnienie do przetwarzania takich danych oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa tej kategorii danych oraz zasad ochrony ich przetwarzania; c) zabezpieczanie danych osobowych, w tym przede wszystkim danych osobowych należących do Szczególnej kategorii danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; d) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej; e) zapewnianie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane; f) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych; g) przetwarzanie danych osobowych, w szczególności danych należących do Szczególnej kategorii danych osobowych, wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały przekazane Administratorowi.
 12. Dane osobowe są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jedynie w zakresie i przez czas niezbędny do zrealizowania celu, tj: a) prowadzenia badań rynku i badań statystycznych dla potrzeb funkcjonowania Systemu; b) administrowania Systemem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług; c) kontaktowania się z Użytkownikami i Klientami w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z obsługą Użytkownika poprzez dostępne kanały komunikacji; d) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania z Systemu i zwalczania oszustw i nadużyć; e) poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych; – przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie przez czas w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej.

§ 5 Zbieranie danych anonimowych

 1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Systemu.
 2. W trakcie korzystania z Systemu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Systemie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Systemu.
 3. Niektóre obszary Systemu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Systemu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych Użytkowników.
 4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.
 5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies, dostępna tutaj (link).

§ 6 Uprawnienia Użytkownika i Klienta

 1. Klient w każdym czasie może wycofać udzieloną Administratorowi zgodę na każdy z celów przetwarzania danych osobowych, na jaki została udzielona, przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres biuro@gopos.pl lub za pośrednictwem systemu.
 2. W każdym czasie przysługuje Klientowi i Użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz też prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając Administratorowi żądanie o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@gopos.pl lub za pośrednictwem systemu.
 3. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, danych osobowych lub jakiejkolwiek części Systemu, należy kierować na adres biuro@gopos.pl.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.
 2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Systemu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio.
 3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy RODO oraz inne powszechnie obowiązujące na terytorium RP przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Yellow dots

Try GoPOS 14 days for free