Wróć

Czy „Tarcza Antykryzysowa” ochroni branżę HoReCa? Rozmowa z Panią adwokat Patrycją Białas.

Ustawa tzw. „Tarcza Antykryzysowa” przewiduje wiele rozwiązań, które mają zapobiec pojawiającemu się już kryzysowi gospodarczemu i pomoc przedsiębiorcom zmniejszyć straty. Sama ustawa to prawie 200 stron przepisów, dlatego przyswojenie jej nie jest łatwe. W celu przedstawienia najważniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców prowadzących duże firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze skontaktowaliśmy się z adwokat Patrycją Białas, aby w jasny i prosty sposób wskazałam nam na jaką pomoc finansową przedsiębiorcy mogą liczyć.

1. Na jaką pomoc mogą liczyć firmy zatrudniające pracowników?

Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu tzw. koronawirusa mogą liczyć na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz wsparcie na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, od wynagrodzeń wypłacanych w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Oczywiście wysokość tej pomocy jest limitowana.

W przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym, czyli tych którzy nie świadczą pracy dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 1300 zł. Dodatkowo kwota ta powiększona jest o składki na ubezpieczenie społeczne, czyli w sumie około 1533 zł. Wymaga jednak zaznaczyć, że pomocą tą nie będą objęci pracownicy, których wynagrodzenie przekraczało w przybliżeniu kwotę 14 853 zł, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc.

Oczywiście, nie wszyscy pracownicy muszą zostać objęci przestojem, w szczególności dotyczy to firm, które w swej strukturze organizacyjnej mają różne działy np. marketing, produkcja, dostawy itp. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy pracownikom, lecz zgodnie z zapisami ustawy nie więcej niż o 20%, może liczyć na wsparcie do wynagrodzeń do kwoty około 2000 zł. W powiększeniu o składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie około 2452 zł. Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż 2600 zł brutto.

Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

2. A co z pozostałymi składkami na rzecz ZUS-u?

Zwolnienie z opłacania pozostałych składek tj. składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych również przysługuje firmom. Warunek jest jeden, firma musi zatrudniać do 9 osób. W praktyce dotyczy to mikroprzedsiębiorców.

3. Na jaki okres przewidziano tą pomoc?

Pomoc przedsiębiorców przysługuje na okres 3 miesięcy.

4. A co z samo zatrudnionymi? Wiele firm zatrudnia swoich pracowników na zasadzie B2B? Czy oni również mogą liczyć na wsparcie?

Tak. Samozatrudnieni mogą liczyć na pomoc, podobnie jak firmy zatrudniające do 9 osób w zakresie zwolnień z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W ustawie pojawia się warunek, iż przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może być wyższy niż około 15 681 zł

Dodatkowo poza zwolnieniem z opłacania w/w składek, samozatrudnieni oraz zleceniobiorcy mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia postojowego, jeżeli ich działalność dotknięta jest przestojem. Przestój nie oznacza zawieszenia działalności lub jej likwidacji. Chodzi o brak uzyskiwania przychodów z tej działalności. Inaczej rzecz ujmując, świadczenie postojowe ma de facto charakter zasiłku do osób bezrobotnych, które nie wykonują pracy. Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie przychód nie był wyższy niż 14 853 zł. Zaznaczam, że mowa tu o przychodzie, a nie „czystym zysku” jaki osoba uzyskała w danym miesiącu.

Wysokość tego świadczenia wynosi niespełna ponad 2000 zł.

5. Jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać pomoc o której rozmawiamy?

Żadna ze wskazanych form wsparcia nie jest przyznawana automatycznie, konieczne jest złożenie wniosków o pomoc.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie i świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS-u. Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników składamy natomiast do wojewódzkiego urzędu pracy.

6. Jakie informacje należy wskazać we wniosku do ZUS-u, a jakie do wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy?

Do wniosku kierowanego do wojewódzkiego urzędu pracy w przedmiocie wsparcia dla pracowników załączamy:

 • kopię umowy zawartej z ZUS-em lub kopię decyzji urzędu skarbowego -w przypadku firm zadłużonych, które zawarły porozumienie z w/w podmiotami oraz plan spłaty zadłużenia z tytułu składek;
 • kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia w przedmiocie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracowników. Takie porozumienie zawiera pracodawca z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi albo z zakładową organizacją związkową albo z przedstawicielami pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W porozumieniu określa się grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników, okres przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w firmie.

Dodatkowo we wniosku o przyznanie w/w świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy;
 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, wynoszących nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. lub nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy;
 • nieprzeznaczeniu wsparcia dla pracowników, co do których już przyznano pomoc de minimis;
 • liczbie zatrudnianych pracowników
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 • obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
 • nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku – oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Wniosek do ZUS w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których już wspominałam musi zawierać:

 • dane płatnika składek: tj. imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 • oświadczenie płatnika składek o uzyskanym przychodzie;
 • inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • podpis wnioskodawcy.

Tu ustawa przewiduje, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takiej samej formie może być wniesiony wniosek o świadczenie postojowe.

Wniosek do ZUS- u w przedmiocie wypłacenia świadczenia postojowego musi natomiast zawierać:

 • w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia lub innych umów do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, adres do korespondencji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego, dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek, czyli podmiotów na rzecz, których nie możemy z powodu tzw. „koronawirusa” świadczyć usług, inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 • w przypadku samozatrudnionych: numer NIP, skróconą nazwę płatnika, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego, dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek, oświadczenie potwierdzające: uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego niż 14 853 zł, oświadczenie o przestój w prowadzeniu działalności oraz o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego.

Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do w/w wniosku oświadczenie potwierdzające niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 14 853 zł, otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych, kopię umów cywilnoprawnych.

Jak widać, przedsiębiorcy muszą dopełnić wiele formalności. Szczególna sytuacja może dotyczyć tych umów, które w swej treści zawierają postanowienia dotyczące zachowania poufności lub tajemnicy przedsiębiorstwa, a które zgodnie z zapisami ustawy muszą być przedłożone celem uzyskania wsparcia finansowego.

Informacje o wsparciu dla firm, jakie przewiduje „tarcza antykryzysowa” przekazała nam w rozmowie adwokat Patrycja Białas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

// End the loop.