Wróć

Rozliczenie straty z gastronomii za rok 2020

Branża gastronomiczna poniosła i nadal ponosi straty z powodu pandemii COVID-19. Restauracje, bary czy kawiarnie przez ponad dwa miesiące pozostawały całkowicie zamknięte, a jedyne źródło dochodów stanowiło oferowanie jedzenia na wynos lub z dostawą. Co prawda 18 maja dopuszczono funkcjonowanie gastronomii z pewnymi ograniczeniami, jednak nie niweluje to poniesionych strat. W tym kontekście przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego CIT lub PIT powinni się zastanowić nad możliwością odliczenia poniesionych strat w roku 2020 od dochodu uzyskanego za rok 2019.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r. daje podatnikom prawo do odliczenia straty poniesionej w bieżącym roku, czyli 2020 r. w zeznaniu podatkowym za rok 2019. Jeżeli podatnik złożył już zeznanie roczne za rok 2019 może dokonać jego korekty.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć stratę za rok 2020 w zeznaniu rocznym za 2019?

Pierwszy warunek to poniesienie straty w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Drugi warunek to osiągnięcie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku 2019, lub w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w warunku pierwszym.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

W jakiej wysokości można odliczyć stratę?

Podatnicy mogą jednorazowo obniżyć dochód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym poniesienie straty o kwotę tej straty, jednak nie więcej niż o 5 000 000 zł. Pozostałą kwotę straty można odliczyć na zasadach ogólnych.

Co w przypadku gdy podatnik złożył już zeznanie roczne za rok 2019 ?

W przypadku gdy podatnik złożył już zeznanie roczne może on złożyć korektę zeznania podatkowego.

Jakie korzyści podatnik może osiągnąć w związku z odliczeniem straty za rok 2020?

Odliczenie straty osiągniętej w roku 2020 od dochodu uzyskanego w 2019 r. spowoduje pomniejszenie podstawy opodatkowania. W konsekwencji powyższego podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaconego podatku.

Na przykład:
Firma X osiągnęła w roku 2020 r. stratę w wysokości 2 000 000 zł. Firma opłaca podatek według stawki 19%. Rozliczając stratę osiągniętą w roku 2020 za rok 2019 firma X może odzyskać maksymalnie 380 000 zł nadpłaconego podatku.

Odpowiedzi na pytania udzieliła nam adwokat Patrycja Białas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *